1
2
3
4
5
Budownictwo
Konserwacja elewacji kamienicy mieszczańskiej
21 marca 2012
Elewacja po restauracji.
Balustrada balkonu po restauracji.
Drzwi wejściowe przed restauracją.
W latach 2007 - 2008 Ekoinbud odrestaurował elewację kamienicy mieszczańskiej, pochodzącej z przełomu XIX i XX w. 
Narożna, czterokondygnacyjna kamienica mieszczańska, pochodząca z przełomu XIX i XX w. nie uległa zniszczeniom wojennym, dzięki czemu w dużej mierze zachowała swój pierwotny charakter.
Wnętrza kamienicy posiadają również zachowane elementy wystroju z czasów powstania obiektu. Jest sień wejściowa z bogatą dekoracją sztukatorską, drewniane elementy wyposażenia klatki schodowej, bogato dekorowana stolarka drzwiowa, zwieńczona supraportami oraz zachowane na I p. polichromowane stropy, które zostały już poddane restauracji.

Prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych XX w. przeprowadzono kompleksowy remont elewacji, znacznie zubażają jej pierwotny wystrój architektoniczny. Skuto wiele detali, bądź też pokryto je tynkiem cementowym. Wykonano lastrykowy cokół.

Kolejne trzydzieści lat dokonało znacznych zniszczeń, zamieniając niektóre detale w całkowite destrukty.

Prace restauratorskie poprzedzone były wykonaniem pełnej inwentaryzacji konserwatorskiej detali, badań stratygraficznych warstw malarskich oraz badań laboratoryjnych. Na ich podstawie powstał projekt architektoniczny elewacji, uzgodniony z Komisją Konserwatorską, sprawującą nadzór nad realizacją prac.

Zrealizowany zakres prac obejmował:
- nowe pokrycie mansardowego dachu blachą tytancynk wraz z odprowadzeniem wód deszczowych,
- rekonstrukcję gzymsu podokapowego,
- zbicie wtórnych tynków,
- inwentaryzację zachowanych detali,
- konserwację detali,
- wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem boniowania,
- rekonstrukcję detali na wzór zachowanych, zgodnie z projektem architektonicznym,
- odtwarzanie gzymsów międzykondygnacyjnych i podokiennych,
- wykonanie kolorystyki elewacji,
- restaurację drzwi wejściowych.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.